ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 20 DE NOVEMBRE…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT

A 20 DE NOVEMBRE DE 2020

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 20 de novembre a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’Escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 17 vots a favor i 13 abstencions.

2. RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA

Es sol·licita si hi ha voluntaris per renovar parcialment la Junta i cobrir les vacants de Vicepresidència i Secretària. La Susana Pérez es presenta com a Secretària, i la Vicepresidència per ara queda vacant.

3. COMISSIÓ MENJADOR

Com ja es va comentar a la reunió anterior, aquest curs al menjador hi ha menys comensals però més grups degut als desdoblaments dels grups bombolla. És un fet que s’està donant a moltes escoles.

Aquest any, la quota màxima per menú establerta pel Consorci és de 6,33€, però la nostra quota actualment és de 6,19€. Per a què tots els grups disposin de monitor en les condicions actuals caldria augmentar el preu fins a l’establert pel Consorci.

Addicionalment, l’escola ha posat a disposició un alumne d’FP dual, i l’empresa posarà un o dos alumnes de pràctiques.

D’aquesta manera, cada grup disposarà del seu referent: tots els grups de primària disposaran del seu monitor, i infantil tindrà tres monitors i l’alumne d’FP dual. A més a més, sense activitats extraescolars de migdia també hi ha el suport de la coordinadora de menjador.

Es vota la pujada de preu de menú fins a 6,33€, la qual s’aprova  per 24 vots a favor i 9 abstencions.

Així mateix, enlloc de fer renovació automàtica amb l’empresa es farà reunió cada setembre, quan es disposi de la informació de les necessitats segons els usuaris. Així es podrà negociar preu en funció d’aquestes necessitats.

S’informa que, en cas de confinament individual o grupal, existeix l’opció de recollir el menjar a l’escola de 12:00h a 12:15h. En cas de voler-lo cal avisar per mail o telèfon a la Coordinadora del menjador abans de les 9:30h. En el cas de no voler el menú, es retornaria només la part proporcional de la matèria prima. El funcionament és el mateix que en cas de les anul·lacions puntuals.

4. COMISSIÓ DISSOLUCIÓ CUIDA’M

Encara no s’ha arribat a cap acord amb l’escola sobre què fer amb els diners disponibles del Cuida’m, i cada cop hi ha menys famílies a l’escola que hagin aportat diners per a aquest concepte.

Actualment queden en total 11.146,64€ de famílies que han aportat diners, dels quals 5250€ corresponen a infants de cinquè i sisè que encara son a l’escola i 5896,64€ a infants que ja no hi son.

La comissió Cuida’m ha decidit que la part corresponent als alumnes que ja no son a l’escola passi a l’AFA per a la seva gestió, mentre que la part corresponent a alumnes encara presents a l’escola no s’utilitzarà per seguir mirant d’arribar a un acord. En el cas de no arribar a un acord en aquest curs present, les famílies de sisè decidiran si aportar els diners a l’AFA o que se’ls retornin.

5. COMISSIÓ FEM XARXA

La comissió Fem Xarxa, en contacte amb altres centres del barri, informa que altres escoles han fet les colònies corresponents a l’any passat durant el mes d’octubre, i que a la primavera tenen planificat fer les d’aquest curs. Així mateix, també estan fent sortides a llocs propers, o fins i tot llogant un autobús compartit entre dos grups bombolla. També estan aprofitant la logística organitzada per a l’activitat de Ja Nedo (anul·lada temporalment mentre els centres esportius estan tancats) per fer sortides més properes. Cada classe hauria d’encarregar-se de parlar amb l’escola sobre els temes que siguin d’interès per al seu curs i dels quals encara no es disposi d’informació sobre la seva planificació (per exemple colònies de final de cicle).

S’informa també que totes les escoles han fet ja el consell escolar. Al Carlit està planificat per al desembre, abans d’acabar el trimestre, on es presentarà el tancament del curs passat i el pla general del curs actual.

6. ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 6È

Les famílies de sisè estan amoïnades per l’assoliment de competències. S’ha parlat amb la direcció de l’escola i amb el Consorci, sol·licitant un desdoblament del grup amb un suport extern per intentar que aquests nens arribin a l’institut amb les competències assolides el més altament possible.

El Consorci es va comprometre a posar-se en contacte amb l’escola, i les famílies ara estan  a l’espera de rebre resposta.

 

 

7. PRECS I PREGUNTES

S’informa que la comissió de Camí Amic desapareix perquè el projecte Espai amic- camí escolar ha finalitzat (a tot Barcelona).

Entorns escolars segueix viu i es podria assumir a la comissió de natura, que només té una persona. La Montse Barriga s’ofereix voluntària per entrar-hi.

8. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 33 persones (representant 52 infants).

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                        La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                               Sheila Garcia Puig