ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 12 DE FEBRER…

A la ciutat de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988, mitjançant Meet.

1.               APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 14 vots a favor i 10 abstencions (en aquell moment 24 persones a la reunió votant).

2.               RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA

Es sol·licita si hi ha voluntaris per renovar parcialment la Junta i cobrir les vacants de Vicepresidència i Vocals.

El Joan Palet es presenta com vicepresident.

Com a vocals es pregunta si algú s’ofereix i s’informa que es tractaria de registrar-se com a tal i assistir a reunions, etc. Es deixa obert perquè a la propera reunió s’ofereixin persones de les diferents comissions.

3.               SUBVENCIONS ANY 2021: PATIS ESCOLARS.

Carol Pujades i Clara Edo expliquen com és la convocatòria a subvencions públiques de l’Ajuntament a les AFA i que des de l’AFA Carlit s’està gestionant per optar a dos subvencions:

Subvenció 1. Projecte per cobrir les despeses 4175€

Amb aquesta subvenció es planteja cobrir les despeses que tenim actualment  (extraescolars, servei menjador, servei acollida, etc.) i que no s’arriben a cobrir amb les quotes de sòcies, activitats que promoguin l’educació en valors i el treball en xarxa, reforç de la comunicació de l’AFA, etc.

Subvenció 2. Projecte PATI

Anteriorment ja havien existit projectes de millora del pati que no van acabar de sortir endavant per tema costos, etc.

Entre varies persones de l’AFA es va pensar com millorar el pati per a què fos més inclusiu i amable pels nens i nenes.

Com l’impediment sempre és el pressupost s’ha intentat trobar una solució demanant una subvenció, estant d’acord amb l’escola i amb el seu compromís de col·laboració.

Es tractaria d’un projecte coordinat i dirigit per una entitat externa, s’ha contactat amb Milanta, Col·lectiu punt 6 i Coeducació i ara mateix existirien dues propostes de treball.

Aquest projecte estaria separat en 4 fases:

Fase 1: analitzar l’espai actual

Fase 2: Reflexions sobre aquest espai per fer una primera diagnosi

Fase 3: Repensar que es vol fer

Fase 4: Valorar i acompanyar el canvi

Al juny sabrem si ens donen la subvenció, i quin import. El màxim son  1660€ i l’AFA hauria d’abonar el 50% restant (1660€). En el cas que no ens donin el total de la subvenció l’AFA haurà de valorar quin import aporta i veure d’on es retalla al projecte.

Es planteja en el cas que no ens donin la subvenció si es podria assumir el projecte amb la col·laboració de pares i mares de l’escola per reduir costos però es recorda també que en altres ocasions han faltat voluntaris per portar endavant les tasques d’aquest tipus.

Es recorda que independentment del projecte del pati que és més a llarg termini es continua insistint al Consorci en la demanda de tendals per tenir ombra al pati i en tapar els forats que contacten amb el parc, per ara sense resposta.

4.               CANVI DE BANC

Des de la junta s’ha valorat que s’ha de fer un canvi de banc per les modificacions que ens fan actualment al compte bancari del Banc Sabadell i les comissions que ens cobren.

S’ha fet una selecció de diferents bancs per comparar les seves característiques i avantatges (BBVA, EVO, Caixabank, Triodos i Caixa Enginyers)

De totes les entitats revisades es planteja el canvi a  Triodos que es l’únic que millora les condicions que actualment tenim amb el Banc Sabadell.

Es comenta que pel tipus d’entitat que és Triodos també es tenen beneficis al demanar subvencions i ser l’AFA una entitat sense ànim de lucre.

Votació: S’aprova amb 24 vots a favor i 3 abstencions (en aquest moment 27 persones a la reunió votant).

5.               COLÒNIES

Des de l’escola s’organitzen colònies a final de cada cicle, encara que aquest no es faran per la situació sanitària actual, i la resta de cursos les famílies s’estaven organitzant per fer colònies.

Es proposa que des de l’AFA es gestionin les colònies dels cursos que no fan normalment organitzades per l’escola.

Es proposa preguntar a l’escola aquest any, de cara a  l’any que vinent, si estarien disposats a fer colònies cada any i, en paral·lel, fer un sondeig a totes les famílies preguntant si no es fan colònies cada any si estarien d’acord en que les gestiones l’AFA de manera estandarditzada pels cursos que no tenen.

Votació: S’aprova amb 16 vots a favor, 3 en contra i 9 abstencions (en aquest moment 28 persones a al reunió votant).

Es comenta que aquestes colònies serien a partir de 1er, en cap de setmana a la primavera i serien en grups bombolla de classes encara que els monitors si serien externs.

6.               COMISSIÓ CUIDA’M 5è i 6è

La Comissió Cuida’m ha decidit que:

A 5è es faran servir els diners pels workbooks de classe. Dels 1750€ que tenien disponibles  637,50€  aniran destinats a la compra dels workbooks. Queda pendent decidir que fan amb els diners restants.

A 6è, com aquest any no poden fer pastissos, ni activitats per recollir diners pel fi de curs, han plantejat fer servir els diners per enviar els infants de colònies i un petit record que acostuma a ser un àlbum . Destinaran l’import íntegre.

7.               COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS: EIXAMPLE RESPIRA

La Comissió Entorns Escolars informa del moviment Eixample respira, plataforma veïnal, sobre el que s’ha estat enviant informació als grups de WhatsApp de les classes.

S’ha creat una web nova d’Escoles en revolta demanant pacificació dels entorns escolars, un projecte més ambiciós del que s’estava fent fins ara.

La comissió proposa si pensem que es podria fer un tall del carrer com a protesta davant del Carlit, a la cantonada de Roger Flor, però que al ser una escola petita s’hauria de valorar bé per tenir participació.

Es proposa afegir-nos amb altres escoles properes per fer mes força i tallar el carrer que correspongui junts.

S’acorda que s’informarà al web de l’AFA i  als grups de WhatsApp de classes i amb cartells on es puguin penjar.

Votació per saber si ens adherim a aquest moviment: S’aprova amb 25 vots a favor, i 3 abstencions (en aquest moment 28 persones a al reunió votant)

Es demana participació ja que a la comissió es necessita gent.

8.               COMISSIÓ FEM XARXA: ADSCRIPCIONS A INSTITUT ANGELETA FERRER. RELLEU COMISSIÓ

La Comissió Fem Xarxa informa que l’institut Angeleta Ferre s’obrirà l’any que ve en barracons a la Escola industrial amb les escoles adscrites Encants i Ramon Llull.

En una reunió amb el consorci es va informar de la modificació en les adscripcions, a partir d’ara cada escola tindrà dos instituts de referència i cada institut rebrà nens de 4 escoles.

L’Eixample passa a dividir-se en tres franges, dreta, esquerra i centre i el Carlit queda al centre amb l’escola Concepció i dues escoles més.

Amb aquesta modificació l’Angeleta Ferrer quedaria fora de la zona del Carlit i quedarien com a instituts adscrits el Jaume Balmes i el Fort Pius.

Com a AFA hem de decidir si ens afecta aquesta modificació i si no ens sembla bé moure’ns com a AFA individual perquè cada escola li afecten les modificacions d’una manera i es mourà pel seus interessos.

Es comenta que com a AFA hauríem de fer pressió i que les maneres de fer-la seria fent cartes al Consorci des de l’AFA i anar a protestar de manera individual com a famílies al Consorci.

Es contemplen les opcions d’esperar a què la coordinadora del moviment fes una proposta conjunta i veure si estem alineats o nosaltres com a escola veure que volem i que podem fer.

Des de la junta es comenta que es traurà aquest tema en la propera reunió amb el consorci.

Sobre la renovació de la comissió la Núria informa que ella deixa la comissió i es demanen voluntaris, s’ofereixen la Clara Queralt, l’Àlex Muñoz i la Sheila Garcia.

També es comenta el tema de la superilla, la comissió informa que la coordinadora ens enviarà la informació, ara mateix ningú del AFA Carlit està anant a les reunions però si algú està interessat pot anar.

9.               COMISSIÓ INCLUSIÓ I COMISSIÓ CULTURA. PROPERES FESTIVITATS

La Comissió d’Inclusió comenta que s’està treballant amb l’escola per les properes festivitats de 8M i 23A, ens aniran informant de les novetats.

10.            PRECS I PREGUNTES

Es comenta com a reflexió per part d’una mare la confrontació entre escoles per motius que s’estan fent servir com a propaganda política, i que en la seva opinió s’hauria de fer una petita denúncia.

11.            ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 45 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

 

Susana Pérez del Estal                                                             Sheila Garcia Puig