ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de març del 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit , mitjançant Meet.
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 15 vots a favor i 3 abstencions (en aquell moment 18 persones a la reunió votant).
2. INSCRIPCIÓ VOCALS
S’ofereixen com a vocals de l’AFA l’Albert Pérez i la Clara Queralt, es farà la inscripció com a vocals dels dos.
3. VOTACIÓ PROJECTE PATIS
La Clara Edo fa un breu resum del projecte patis que es va presentar a la reunió anterior i es procedeix a la votació.
S’aprova la votació per unanimitat amb 30 vots a favor (en aquell moment 30 persones a la reunió votant).
S’informa que com a AFA farem difusió del projecte Decidim (PAM/PAD) del qual forma part l’escola Carlit conjuntament amb altres escoles del barri.
4. VOTACIÓ TALLEM ELS CARRERS
La Comissió Entorns Escolars explica la proposta de tallar els carrers propers a l’escola per seguir el moviment d’Eixample Respira i Revolta Escolar.
S’aprova la votació per 24 vots a favor i 7 abstencions (en aquell moment 31 persones a la reunió votant).
5. DECISIÓ COM A AFA SOBRE LES ADSCRIPCIONS A INSTITUTS I ANGELETA FERRER
La comissió Fem Xarxa explica la situació que ja es va informar a la reunió anterior, que han canviat les adscripcions als instituts i s’ha de decidir que fem com a famílies de l’escola Carlit.
Diferents famílies plantegen si és prioritari lluitar per l’adscripció al Fort Pius o lluitar només per l’adscripció a l’Angeleta Ferrer o si és millor poder mantenir totes les opcions. Es comenta també que preocupa a les famílies el tema de la mobilitat per la distància amb els futurs instituts adscrits (poeta Maragall) i per la continuïtat de projecte educatiu. Es proposa sol·licitar una reunió al Consorci perquè ens expliqui la decisió, conèixer els criteris i comentar l’opinió de les famílies del Carlit. Es crea una nova comissió temporal per tractar i seguir aquest tema, la “Comissió Futur”, s’ofereixen com a voluntaris l’Àlex Muñoz, la Blanca Martos, la Carmen Secanella, l’Eva Maria López, la Natàlia Alarcón, la Maria Surgona, la Nerea Bellver i el Jordi Sabaté.
6. COMISSIÓ MENJADOR
La Comissió Menjador explica el pagament i la logística en cas de confinament.
La comissió ha negociat amb l’empresa de menjador i en cas de confinament individual o grupal es tindran dos opcions, la opció que s’agafi serà per tots els dies de confinament:
Opció 1: Anar a buscar el menjar a l’escola, en aquest cas es paga com sempre.
S’haurà de recollir el menjar de 12 a 12:30h per la porta d’emergència, si la persona que va no es pare, mare o tutor/a s’ha de portar l’autorització a tercers que està al blog del menjador de la web de l’AFA.
Opció 2: No anar a buscar el menjar a l’escola. En aquest cas no es paga res.
En tots dos casos i sempre, les famílies han d’avisar a la Miriam si aniran a buscar el menjar o no. Les famílies que no avisin, se’ls cobrarà com una absència normal cada dia. El primer dia de confinament sí es cobrarà com una absència normal, es retornarà la part de matèria prima només.
En els casos de confinament individual es demanarà justificant conforme s’ha fet PCR al CAP.
Aquestes condicions apliquen al confinament grupal a partir de l’1 febrer 2021 i al individual a partir del 22 de març 2021.
7. COLÒNIES
La Sheila informa dels resultats de les respostes de les famílies sobre les colònies.
Finalment aniran 58 infants de 48 famílies (39 de l’AFA i 9 no de l’AFA).
Els participants per cada grup son: Xaloc 8, Garbí 7, Mestral 6, 3er 10, 4rt 17 i 5è 10.
Tindran lloc els dies 21,22 i 23 de maig a la “Casa dels Porxos” a Sau.
Les famílies rebran e-mail amb confirmació, preu exacte i data per la reunió informativa.
8. RECTIFICACIÓ CUIDA’M 5è
Pels Workbooks de 5è l’escola tenia un pressupost de 637,50€ però han trobat un proveïdor amb un preu menor.
Finalment el preu és de 466,83€ i s’ha fet la transferència a l’escola per aquest import, restant del pressupost de cuida’m de 5è.
9. PRECS I PREGUNTES
Jaume Tenes (família nouvinguda) pregunta per la possibilitat de tenir acollida de tarda, s’informa que tradicionalment no ha sortit l’acollida de tarda per falta d’infants a l’activitat.
De cara al curs vinent es tornarà a proposar consultant amb AEE i Pere Tarrés condicions i participants mínims.
Laia pregunta per la extraescolar d’anglès que en aquest moment està aturada ja que presencialment han de ser un grup màxim de 6 infants i en son més apuntats i telemàticament les famílies es donaven de baixa.
La comissió extraescolars comenta que en aquests moments no hi ha novetats.
10. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 34 persones (representant 53 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila G. Puig