ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 7 de maig de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 12 vots a favor i 6 abstencions (en aquell moment 18 persones a la reunió votant).
2. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA
S’informa que la Sandra, actual tresorera, deixarà el càrrec a final del curs. S’ofereix el càrrec per qui es vulgui presentar com a tresorer/a.
3. CANVI DE BANC
S’informa que el procés de canvi de banc es farà el curs vinent per evitar fer tràmits administratius dos vegades amb la renovació parcial de junta.
4. COMISSIÓ MENJADOR
Cristina, de la comissió menjador explica que des de la tornada de la baixa de la Miriam han detectat que no està anat tot tan fluït com hauria de ser en el temps de menjador. Comenta que la Miriam està fent de monitora de menjador de 6è ja que faltaria una monitor degut als desdoblaments de grups bombolla a infantil i cicle inicial. Des de la comissió es sol·licita pressupost per contractar un monitor per fer les feines que està fent la Miriam durant el període de temps que queda fins a final de curs. L’import pressupostat és de 1287,14€ i es proposa ho pagui l’AFA. Es vota i s’aprova amb el resultat de 11 vots a favor, 9 en contra i 7 abstencions (en aquell moment 27 persones a la reunió votant).
5. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
La comissió d’extraescolars presenta la graella amb la oferta d’extraescolars de cara al curs 2021-22.
S’expliquen les diferents activitats i es comenta que sobre l’activitat de piscina han tingut queixes sobre el preu per l’import que es cobra en concepte de matrícula.
S’ofereix l’opció pel curs vinent pagar igual aquest concepte de matrícula o pagar-lo prorratejats amb les quotes. Es porta a votació. El resultat és que guanya l’opció prorratejada amb 10 vots, 0 vots per l’opció de matrícula inicial i 14 abstencions (en aquell moment 24 persones a la reunió votant).
S’informa que totes les activitats ofertades continuaran a la tarda, no hi haurà extraescolars al migdia i molt possiblement s’oferirà l’acollida de tarda amb Pere Tarrés de P3 a 6è.
S’informa que l’escola ha tornat ha decidir que els infants de p3 no comencin a fer extraescolars fins al gener, però si poden fer acollida de tardes ja al setembre.
Unes famílies expressen la seva disconformitat i no hi troben cap coherència en sí poder fer acollida i no poder fer extraescolars durant el primer trimestre.
6. COMISSIÓ FUTUR I COMISSIÓ FEM XARXA: INSTITUTS.
Comissió futur explica que es va fer un escrit explicant la queixa sobre les adscripcions d’instituts i que en el cas de germans no es fes una moratòria. A la carta es va explicar el criteri de la distància, el tema de la inclusió i la SIEI que si hi ha al Fort Pius però no al
Balmes i la línia més innovadora de l’Angeleta respecte a la resta d’instituts. Es va rebre resposta del Consorci dient que molt probablement la decisió quedarà així i no hi haurà canvis.
La comissió va anar al Consell escolar municipal (CEM) per presentar la mateixa queixa, la resposta que van rebre va ser que ja ens havien donat resposta per escrit i recollien de nou la queixa però actualment estaven molt enfeinats amb les preinscripcions i que aquest no era l’espai per fer queixes d’aquest tipus “més individual”.
La comissió Fem xarxa comenta que en dos reunions s’ha comentat que altres AFA han recolzat al Carlit i que ningú s’ha trobat amb aquesta situació abans.
Es proposa portar la queixa al Síndic de Greuges i fer queixes a nivell individual com famílies, es farà un model de carta per qui vulgui enviar.
La comissió Fem xarxa comenta que tenen pendent una reunió sobre aquest tema amb el Consorci i trauran el tema de nou.
Es proposa també fer una recollida de signatures per adjuntar a la resposta al Consorci.
7. COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS
Comissió entorns escolars explica que algunes famílies van anar al tall que va organitzar la Ramon Llull i va anar molt bé.
Es valora molt positivament el tall del carrer d’avui davant de la nostra escola i que la resposta de les famílies ha estat molt bona. Potser ha estat una mica curt per poder fer més activitats, queda pendent per la propera convocatòria.
Es comenta el “Projecte branques verdes”, la idea és fer uns eixos verds que connectin diferents escoles que convergeixen en eixos de carrers i aprofitar els projectes de “superilla”. Es vota sobre adherir-nos al projecte i s’aprova amb 18 vots a favor i 2 abstencions (en aquell moment 20 persones votant).
8. REMESA COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.
La junta informa que la comissió entorns escolars va demanar un pressupost pel material per fer el tall del carrer de 90,25€ i vam votar com a junta que sí es donava aquest pressupost.
9. PROJECTE PATIS
L’Albert explica el projecte patis que hi ha en marxa de 6 escoles del districte, que ja es va votar i del que vam passar fases quedant primers (Decidim, PAM/PAD).
Ara estem en la fase que es concreta el projecte, l’import a aconseguir al projecte seria de 1.500.000€ a repartir entre les escoles, 250.000€ per escola de pressupost. Entre el 10 i el 20 de juny la ciutadania tornarà a votar i si guanyem, aconseguim aquest pressupost per fer la obra del pati.
10. CUIDA’M 6è
S’informa, per a què consti en acta, que la junta ja ha fet la primera transferència de 1207,50€ dels diners del Cuida’m pel viatge de fi de curs de 6è.
11. PRECS I PREGUNTES
Es realitza una consulta sobre l’import de monitor i projecte del pati.
12. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 45 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila Garcia Puig