ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 d’Abril de 2022 a les 17:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, presencial a l’auditori de l’escola.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 22 vots a favor i 1 abstenció (en aquell moment 23 famílies a la reunió votant).
2. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA
La Sheila informa que ella i la Susana no continuaran a la junta el curs vinent i es demanen voluntàries per incorporar-se a la junta.
3. ACCIONS PER REDUIR EL DÈFICIT PRESSUPOSTARI
Es comenta el dèficit pressupostari i les accions que s’estan realitzant com el canviar de banc, venta de samarretes, etc., però igualment falten diners a l’AFA. Es presenten els pressupostos deficitaris dels darrers 3 anys. Una de les dades que més impacten és el tema del número de sòcies que els últims anys han baixat molt. La Sheila presenta les dues mesures que des de la junta s’han plantejat per reduir
despeses i augmentar ingressos.
Mesura 1: Es proposa pujar la quota de sòcies de l’AFA.
S’han estudiat diverses opcions però el més equilibrat és pujar a 60€ a totes les famílies independentment del número de fills i filles.
Es comenta la importància d’explicar a totes les famílies, que organitza i gestiona l’AFA.
Mesura 2: Els horaris de coordinació de la Miriam. Les hores que la Miriam dedica a l’AFA son 10 setmanals i aquesta és la despesa més
elevada que tenim com a AFA. El curs vinent encara augmentarà més perquè hi haurà una pujada de sou a tot el personal de lleure del 2,5% i també afecta el començar abans el curs al setembre.
La proposta és mantenir les hores setmanals els mesos que impliquen més feina de gestió de l’AFA que son setembre, octubre, maig i juny, inici i final de curs.
La resta de mesos es reduiria la seva jornada com a coordinadora de l’AFA a 7h setmanals, amb això reduiríem 1377,46€ el pressupost.
Aquesta mesura ja s’ha parlat amb la Miriam i ho ha entès i acceptat bé.
Amb aquetes dues mesures cobriríem el pressupost deficitari actual.
Es vota i s’aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions de 27 famílies votant en aquest moment.
Es proposa vincular ser sòcia de l’AFA per fer ús del casalet de juny i darrera dia del primer trimestre (allargament de jornada intensiva). Es comenta fer la votació ara mateix aquesta iniciativa, finalment es deixa la votació per la següent assemblea de cara
a implantar la mesura el curs vinent.
Es presenten els horaris de feina de l’AFA de la Miriam d’aquest curs i pel proper curs 2022-2023.
Es recorda la importància de respectar aquests horaris per a fer consultes i/o reunions amb la Miriam, tan siguin famílies en particular com les comissions.
Es recalca que l’horari de 11h a 15h la Miriam treballa com a directora de menjador i no com a coordinadora de l’AFA.
4. COMISSIÓ MENJADOR: CANVI D’EMPRESA
L’Albert Perez de comissió menjador explica la situació del menjador i espai migdia.
A l’entrar la nova comissió explica que Pere Tarrés no ha presentat el projecte educatiu, no estan complint amb les substitucions, no estan supervisant el monitoratge i el material va arribar al febrer i estava incomplert.
Arcasa al menjador sí que està donant un projecte sòlid, s’està fent una bona supervisió, aporta el material estipulat i existeixen uns informes sobre l’estat de la cuina.
Es comenta el mal funcionament del forn i rentaplats. Arcasa es va fer càrrec de la reparació del rentaplats. Hi ha diverses coses a la cuina que no funcionen correctament i Consorci ho té comunicat però no responen.
Es consulta qui es l’encarregat legal de fer aquestes reparacions, s’informa que el Consorci.
La comissió va fer un sondeig al mercat i van demanar referències d’altres empreses. De les 4 que es van recomanar, quan se’ls hi van plantejar la realitat de l’escola, aquestes no podien assolir el servei a una escola d’una sola línia i amb molta necessitat de vetlladors.
Arcasa i FPT va comentar que ells sí tenen aquesta capacitat d’inversió en un pla a llarg termini amb una vinculació mínima de 2 anys. Quan estava tot parlat que milloraria van succeir diversos problemes amb substituts de monitors, incidents greus dels que FPT no va explicar res a la comissió.
Arribats a aquest punt es va tornar a parlar amb Arcasa i van informar que ells estan creixent a les escoles amb un pacte de no agressió a FPT.
Arcasa ens envia una proposta del servei integral per a l’escola amb subrogació de tot el personal.
També a l’acollida matinal, de cara al curs vinent, Arcasa manifesta que es farà càrrec del segon monitor en cas de necessitat per NEE.
5. COMISSIO INCLUSIÓ
Informa dels avenços que s’estan fent a nivell d’inclusió.
Les AFAs solen enfocar el tema de la inclusió des de una perspectiva legal, apel·lant a les diferents lleis en vigor que no s’estan complint.
Des de la coordinadora de les AFAs de la dreta de l’Eixample es detecta que no s’està aplicant bé la llei i el decret d’inclusió, que depèn molt de la sensibilitat de cada escola.
El cas del Carlit no és el cas general, en moltes escoles als infants amb NEE no els deixen fer excursions, menjador, colònies, etc.
No només amb necessitats físiques, també trastorns de conducte, risc exclusió, altes capacitats, etc.
Es va fer una reunió amb l’AFFAC explicant les diferents realitats als centres i es va arribar a la conclusió que la demanda i la mobilització es farà extensiva a tota Catalunya.
S’ha adjudicat una proposta pressupostària de l’AFFAC per aquest tema de comunicació i sensibilització de cara al curs 2022-2023.
6. COMISSIÓ CULTURA
Es necessiten voluntaris i voluntàries per a formar part de la comissió, ara mateix hi ha una persona i es necessiten mans.
7. PRECS I PREGUNTES
Es pregunta si i haurà sopar de final de curs, es comenta que si n’ hi haurà.
Es pregunta per l’Angeleta Ferrer ,si s’ha fet alguna cosa per tenir-lo com institut adscrit.
S’informa que al ser única escola afectada realment tenim poca força per reclamar i que des de Consorci no donen opció a cap modificació actualment.
8. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 28 famílies (representant 46 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila Garcia Puig