JA PODEU SOL·LICITAR LES AJUDES PER A INFANTS AMB…

Tipus d’ajuts d’aquesta convocatòria:

  1. a) Ajuts individuals directes per necessitats educatives especials:

Per poder optar a aquests ajuts cal no superar el llindar de renda i patrimoni familiar segons el Real Decret 117/2023 de 21 de febrer.

  1. b) Subsidi per necessitats educatives especials per famílies nombroses:

Per poder optar a aquest subsidi cal ser membre de família nombrosa. No es té en compte si es supera el llindar de renda ni de patrimoni familiar.

  1. c) Novetat: Subsidi de quantia fixe per despeses addicionals de caràcter general:

Alumnes que acreditin la necessitat específica de suport educatiu, encara que superin els llindars econòmics. Aquest ajut neix amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar els costos addicionals que tenen les famílies amb fills/es amb necessitats educatives especials. Serà compatible amb les ajudes i subsidis regulats en aquesta convocatòria.

 

Conceptes i quanties màximes de l’ajut/subsidi d’Educació Especial pel curs 2023-2024:

– Transport interurbà: Fins a 617 €

– Transport urbà: Fins 308 €

– Menjador escolar: Fins a 574 €

– Material didàctic: Fins a 105 € / 204 €

– Reeducació pedagògica o del llenguatge: Fins a 913 €

– Subsidi de quantia fixe per despeses addicionals de caràcter general: 400 €

 

Les quanties de transport s’incrementaran un 50% quan l’alumne presenti discapacitat motora reconeguda superior al 65%.

Les famílies que sol·licitin el subsidi, només podran sol·licitar l’ajut de transport, menjador i el subsidi de quantia fixe per despeses addicionals.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 

– Fotocòpia del D.N.I./NIF o NIE de l’alumne sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.

– Fotocòpia del Certificat de discapacitat.

– Dades bancàries (dades identificatives del compte on es vol percebre l’ajuda: codi compte client, on constin l’IBAN, els codis de l’entitat bancària, l’oficina, el dígit de control i el número de compte o llibreta). L’alumne ha de ser titular o cotitular d’aquest compte. Aquest compte ha d’estar obert i no s’ha de modificar ni cancel·lar fins que no s’hagi fet la transferència bancària de l’import de l’ajut.

– Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s’escau (Condició de família nombrosa a 31/12/2022).

– Documentació acreditativa per a justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud.

– Aquells alumnes que sol·licitin reeducació pedagògica o del llenguatge:
– Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en el qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent-hi nombre d’hores setmanals i especialista que el presta, així com el cost mensual.
– Declaració responsable de la persona que imparteix la reeducació pedagògica o del llenguatge.

Les sol·licituds hauran d’estar signades per tots els membres del nucli
familiar majors de 18 anys.

Tant  les sol·licituds per als ajuts com el subsidi, s’hauran de complimentar mitjançant formulari accessible per via telemàtica: www.edubcn.cat apartat “Alumnat i Famílies” “Ajuts i Beques” “Beques” “Destaquem” “Ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu” “Tràmits Generalitat” “Sol·licitar l’ajut (comença)” “Per internet (Ves-hi)”.

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-nee