ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 18 de Juny de 2021 a les 20:30h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit 1988, mitjançant Meet.

1.       APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 9 vots a favor (en aquell moment 9 persones a la reunió votant).

2.       TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2020-2021

Es presenta el tancament econòmic del curs i s’expliquen les diferents despeses i ingressos.

Es consulta el concepte “Monitors extres…” , la  Sandra aclareix que és el sou de la Ainhoa que, durant la baixa de la Miriam, feia les hores de la tarda que no estava la Judith.

Es consulta el concepte despeses bancàries, s’explica que ens van canviar el tipus de compte al no tenir ingressos per l’aturada a les extraescolars.

S’informa que a 5è curs li quedaran 1283,17€ del Cuida’m pel curs 2021-22.

Es pregunta sobre pressupost de patis i es torna a explicar projecte pati i PAM/PAD.

3.       RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA.

S’ofereix la posició de tresorera i s’ofereix la Montse Barriga. Es gestionaran els papers de canvi de junta per afegir-la.

4.       TRASPÀS REUNIÓ EQUIP DIRECTIU : COMISSIONS MIXTES, EXTRAESCOLARS, JA NEDO, PROJECTE PANTALLES A 5È, DESPATX AFA.

La Sheila fa el traspàs d’informació de la darrera reunió entre escola i junta de l‘AFA.

S’informa del canvi d’ubicació del despatx de l’AFA, la junta va donar el Ok amb el vistiplau de la Miriam.

Sobre el “Ja nedo” l’escola va informar que es continuarà fent.

S’informa de la creació d’una Comissió permanent per tal de poder aprovar les extraescolars dels curs vinent abans del Consell escolar.

Es comenta que ens van explicar el projecte de 5è sobre l’ús de pantalles i que ens van sol·licitar col·laboració per fer xerrades sobre aquest tema. La junta vam estar d’acord en col·laborar amb xerrades primer sobre aquest tema que demana l’escola i més endavant mirar temes que interessin a les famílies i fer xerrades trimestrals.

La Sheila explica la proposta de l’escola de crear comissions mixtes, en principi menjador, extraescolars, pati i inclusió.

Una família pregunta si serien hores dels professors o és col·laboració.

Les famílies expliquen les seves objeccions i dubtes i la junta aclareix els dubtes.

Algunes famílies son reticents a que l’escola participi i opini en temes com extraescolars.

Algunes persones que han treballat abans en comissions mixtes amb l’escola  diuen que la seva experiència no és molt positiva.

La Clara E. explica que en el cas d’inclusió la comissió ja va néixer amb intenció que fos mixta, en principi no es va fer però des d’inclusió sí li veuen tot el sentit i explica que a patis també s’està col·laborant actualment.

També es comenta que en el cas de menjador i extraescolars les decisions que pren l’escola afecten al menjador o a les extraescolars, d’aquesta manera en comissions mixtes podrien ajudar a buscar solucions.

Una família pregunta si només serien aquestes quatre o si nosaltres podríem proposar una comissió mixta nova, com biblioteca per exemple.

Una altra família comenta el seu neguit per si els esforços dels professors van a les comissions en comtes d’anar a millorar el nivell educatiu.

El Joan explica que el que ens han plantejat no té res a veure amb això, que és una proposta que s’ha de treballar i valorar, que hi ha un document de treball que s’ha d’elaborar conjuntament on quedi tot reflectit.

S’exposa que una de les finalitats és que com a comissió mixta es por tenir més força en determinades negociacions amb empreses externes.

La junta proposa preparar el document entre escola i AFA, compartir-lo i votar a la propera reunió o comentar el document i els acords en la següent reunió abans de votar.

5.               CESSIÓ GESTIÓ MENJADOR.

Des de la junta s’ha buscat informació amb l’AFFAC sobre la cessió de menjador però pensem que encara no tenim suficient informació com per portar el tema a votació.

El Joan explica que també es un tema de terminis que si sortís en votació que cedim la gestió a l’escola,  l’escola ho ha de licitar i no estaríem a temps pel curs vinent. Aquest debat s’ha de tornar a tenir el 1er trimestre 21/22 per valorar la cessió pel curs següent.

La junta explica que si al consell escolar diem que no volem la gestió se la queda l’escola sí o sí perquè el menjador ha de seguir funcionant.

Una família pensa que seria imprudent negar-nos a gestionar, que millor seguir els canals correctes com ha explicat el Joan i que cedint la gestió perdríem  tota la informació, visió i poder de decisió.

Una altra família diu que si acceptem la gestió del menjador la podem acceptar fins a la data X que es pugui tornar a fer aquesta licitació. Si en aquest procés s’ha creat una comissió mixta que funcioni i ens agradi a les famílies perfecte, sinó podrem tornar a valorar si volem aquesta responsabilitat com a AFA.

Es planteja la possibilitat de votar si fem la cessió o no, però es comenta que aquest tema no s’ha votat mai, sempre s’ha donat per suposat.

Es decideix aplaçar les decisions fins tenir tota la informació i valorar com es planteja la comissió mixta.

6.       COMISSIÓ PATI : PAM/PAD

La Clara E. recorda la votació PAM/PAD, fa crida a votar i explica que a la propera reunió amb els resultats es plantejaran les possibles opcions.

7.       COMISSIÓ INCLUSIÓ : VOTACIÓ ADHESIÓ AL MOVIMENT EN CONTRA DEL CANVI DE TIPOLOGIA DE COMPLEXITAT.

La Clara E. explica que educació està traient recursos a centres d’alta complexitat perquè s’estan basant en dades de 2018.

Proposen si en adherim al moviment que reivindica que no es facin aquestes retallades. La Clara comenta que se’ns ha demanat com a AFA que ens adherim i participem en les mobilitzacions.

Es vota l’adhesió i s’aprova amb 15 sí i  1 no (16 famílies votant).

8.   COMISSIÓ FEM XARXA : MATRÍCULA VIVA, RETALLADES.

La Clara Q. explica que han obtingut una segona reunió dintre de dues setmanes amb el consorci pel tema de les adscripcions d’instituts i tema d’inclusió (les retallades comentades, tema matrícula viva, etc.)

Comenta que a nivell d’inclusió és clau aprestar a nivell de recursos humans i econòmics

Una família pregunta si podem saber quin % de matrícula viva tenim com per demanar un recurs d’acollida.

Fem xarxa explica que a partir de 3er es comptabilitzen els infants que necessiten l’aula d’acollida, han de ser mínim 8 infants, de llocs concrets i que donen el recurs per l’any següent. Pot passar que aquests infants marxin, que n’arribin més, etc.

L’any passat l’escola ho va demanar i li van donar una dotació extra de mig professor per donar suport.

9.   COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.

La comissió explica que estan molt contentes amb els resultats dels dos talls i que de cara all curs vinents es preparen mes coses.

Per difusió s’ha enviat una enquesta a tots els grups per recopilar dades per poder reivindicar amb dades reals de les famílies.

La comissió explica el pressupost del que va disposar pels talls en que es va gastar els diners.

10.    PRECS I PREGUNTES.

Unes famílies comenten que encara no es te resposta al tema de si es barrejaran grups el curs que ve.

Es comenten les tres opcions possibles de cara al curs que ve, i que de les diferents opcions que hi ha que podrien preguntar a les famílies en el moment que s’estan canviant criteris pedagògics.

La Sheila explica que ja ho vam plantejar a la reunió de la junta amb l’escola per tema menjador, acollida, etc.,  i que ens van dir que encara no tenien el pla definitiu, que a infantil si es queda la heterogeneïtat i a primària quan tinguin el pla ens informaran. Que les entrades i sortides si preveuen que serien esglaonades.

La Sheila diu que al Consell tornaran a treure el tema per si hi ha novetats.

Es comenta que la classe de 6è farà una petita festa d’acomiadament en privat per tema Co-vid al pati, i volen agrair a l’AFA l’equip de so i la pantalla.

Una família  proposa anar dimarts 22 a les 19:00h a la tarda al parc a aplaudir/acomiadar als infants de 6è, s’acorda que sí i comunicació informarà a les famílies per fer crida a qui vulgui participar.

11.            ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 18 persones (representant 30 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Susana Pérez del Estal                                                           Sheila Garcia Puig