ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 d’octubre de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 13 vots a favor i 2 abstencions (en aquell moment 15 persones a la reunió votant).

2. PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2021-2022.
La Montse, tresorera de l’AFA, presenta el pressupost per al nou curs 2021-22.
Una família demana informació sobre el saldo disponible que té l’AFA dels diners del Cuida’m i la partida que tenen disponible el grup de 6è.
La Montse explica que primer s’està presentant el pressupost del curs i que on es reflexa la informació que està demanant és al l’estat de comtes que es presenta a continuació.
Feta l’aclaració es vota i s’aprova el pressupost amb 25 vots a favor i 7 abstencions, en aquell moment 32 persones votant.

3. TRASPÀS CONSELL ESCOLAR.
La Mònica, com a representant del Consell Escolar, explica per a les famílies de P3 que és el consell escolar.
Informa que al darrer consell del dia 10 de Setembre no vam poder assistir ni els representants de les famílies ni de l’AFA.
Facilita la informació que l’escola ha fet arribar d’aquest consell que és el pla d’obertura del curs.

S’informa del proper consell escolar per dimecres vinent 20 d’Octubre i dels temes que es tractaran.
Informa que en breu hi haurà eleccions al consell escolar i que s’han de presentar mínim dos persones perquè dos de les representants han de deixar el càrrec.

4. COMISSIÓ MENJADOR.
La Sheila com a comissió menjador explica que aquest curs hem tornat al número de comensals d’abans de la pandèmia, uns 195/200 infants.
Informa que actualment tenim 10 grups amb 10 monitors, una coordinadora i 3 vetlladors. A partir de dilluns comença un nou vetllador.
Comenta que la comissió de menjador, junt amb inclusió, continua lluitant pel tema vetlladors i NEE, per mantenir els vetlladors que es necessiten.
La Cristina explica la situació de l’útima reunió entre les comissions menjador, inclusió i direcció de l’escola. L’escola va penjar la trucada i va donar per finalitzada la reunió sense donar més opcions a parlar a les comissions.
Diferents famílies expressen la seva opinió sobre aquest tema amb la direcció de l’escola amb diferents punts de vista.

5. VOTACIÓ TAULETES INNOVAMAT.

La junta informa que vam preguntar a l’escola sobre el tema de l’aportació econòmica que ens sol·licitaven per comprar tauletes per l’Innovamat i no hem tingut resposta fins la data.

La Sheila explica que algunes famílies ens han informat que a les reunions de curs s’ha comunicat que ja han comprat les tauletes. Hem preguntat a l’escola i ens han respòs que les tauletes ja estan comprades i mentre les reben faran servir les de CRP (centre recurs pedagògic en préstec).

Per aquest motiu no es votarà la compra de tauletes ja que no tenim evidència que necessitin els diners.

Algunes famílies plantegen el tema de la implantació de l’Innovamat, que l’escola ha pres la decisió d’implantar aquest sistema sense comunicar i explicar a les famílies el perquè d’aquest canvi, com funciona, que té de millor, etc.

Una família demana més informació sobre els resultats de les proves de competències i es planteja quina influència tindrà aquest nou sistema en els resultats de competències matemàtiques.

6. COMISSIONS MIXTES.
La Sheila comenta el document enviat a l’escola sobre la creació de les comissions mixtes i, que com encara no tenim resposta per part de l’escola, no podem votar sobre les comissions mixtes.
Una família diu que al document que s’ha fet arribar no veu la implicació per part de l’escola que era lo que s’esperava ja que ells van proposar el tema de comissions mixtes.
Una altra família explica que potser no ens hauríem de fixar tant en documents, etc., que és millor veure si funcionen i tirar les coses endavant.
En el cas de patis i inclusió es necessari que siguin mixtes i que potser les persones que formen una comissió haurien de tenir més pes en aquesta decisió si consideren que la feina anirà millor treballant conjuntament.
Una sòcia explica que en el tema d’extraescolars sempre s’han reunit la comissió d’extraescolars amb l’escola per la coordinació de les activitats, que sempre han tingut bona entesa amb l’equip directiu per coordinar activitats, espais, etc. L’escola dóna feedback, assessorament, etc.
Una família comenta que comissions mixtes ja hi ha hagut anteriorment, per exemple biblioteca, camí amic, i que només funcionen si l’escola s’implica molt.

Varies famílies exposen les seves opinions sobre la conveniència o no de les comissions mixtes, sobretot a extraescolars i sobre les comissions que ja van ser mixtes i van morir pel camí (biblioteca, hort, camí amic etc.).

7. RESULTATS ENQUESTA REALITZACIÓ ASSEMBLEES AFA.
Es presenten resultats de l’enquesta realitzada als membres de l’AFA sobre les assemblees.
Entre l’opció de presencial i virtual va guanyar presencial però per poca diferència i la junta ha pensat que lo millor serà, alternar reunions virtuals i presencials.
Sobre el dia de la setmana més escollit per les assemblees va ser el divendres i l’horari van quedar gairebé empatats la tarda i la nit. Les presencials seran els divendres tarda i les virtuals divendres nit.

8. COMISSIÓ PATIS.
La comissió patis recorda que ens van concedir la subvenció de 500€ i que aquesta subvenció, ja que no arriba el pressupost per fer les reformes desitjades, es destinarà a material pel pati.
L’AFA aportarà 500€ complementaris a la subvenció ja que la normativa d’aquests tipus d’ajuts així ho estipula.
En paral·lel es demanarà al Consorci el “Transformem patis” per aconseguir una subvenció major per fer millores més grans al pati.
La comissió comenta que dels punts crítics que havia al pati s’ha resolt un, un forat que havia on podien caure els infants, i queden pendents de resoldre pel Consorci els altres com per exemple els forats que connecten el pati gran amb el parc.
Una sòcia pregunta si amb tot el tema de “Transformem patis” es reaprofitarà lo que van proposar i votar els infants el curs passat. La comissió informa que sempre s’ha plantejat com un procés participatiu i aquest recull, si aconseguim la subvenció es
tindrà present i tothom podrà dir la seva.

9. COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.
La Montse, com a comissió Entorns escolars, explica que aquest curs es seguiran fent els talls de carrers i que s’està decidint amb la resta d’escoles quin seria el millor dia, seran talls mensuals.
Hi ha intenció de fer-ho coincidir amb altres escoles ubicades al carrer Roger de Flor per tenir més ressò.
Es demana la col·laboració i participació de la resta de famílies, que vinguin als talls quan ens vagin informant de les dates.

10. PRECS I PREGUNTES.
L’Àlex informa que tots i totes els participants de la comissió cultura deixen la comissió i ‘s’ha de renovar els participants, es demana si algú s’anima a participar.

Una família de P3 informa que hi ha famílies que son noves a l’escola que mai han vist l’escola per dintre per les restricció de la pandèmia, demana si es pot comentar a l’escola perquè mirin de fer visites en grups reduïts o com considerin.
Es comenta que a al reunió d’infantil va sortir el tema i l’escola va dir que ho tenia present.

Una altra família comenta que també estaria bé veure les millores que s’han fet al menjador (menjador nou). Es proposa fer un vídeo per a les famílies.

11. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 37 persones (representant 59 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària > Susana Pérez del Estal

La Presidenta > Sheila Garcia Puig