ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A 17 DE FEBRER DE 2022

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de Febrer de 2022 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIORS’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 9 vots a favor i 1 abstencions (en aquell moment 10 persones a la reunió votant).

2. PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS
La Montse com a tresorera explica la subvenció que s’ha demanat que ja està presentada de 4500€ aproximadament i que en els propers dies es presentarà la justificació.
La Clara Edo explica que de cara a aquest curs no s’ha demanat la subvenció de patis i el que s’ha fet és recolzar a l’escola en unes subvencions que gestiona l’escola per aconseguir inversió en el pati.

3. CONSELL ESCOLAR
Les Representants del Consell Escolar expliquen que des de fa dos consells la comunicació a les famílies ha canviat perquè des de inspecció i per confidencialitat tota la comunicació serà a través del butlletí que ja s’està enviant.
La comissió Fem xarxa ha demanat a altres escoles que expliquin com fan aquesta comunicació a les seves escoles. Dilluns tenen una reunió i comentaran aquesta qüestió.

4. ACOLLIDA MATINAL: CASUÍSTICA NECESSITATS MONITORATGE.
La Sheila explica la situació actual a l’acollida, la baixada d’infants usuaris del servei pel Covid, que l’any passat la Pere Tarrés no ens van treure un monitor perquè no van poder per contracte però aquest any sí perquè eren pocs usuaris. Aquest curs, per primera vegada a l’acollida, ens hem trobt amb un infant de NEE que necessita un vetllador/a.
Explica tot lo que s’ha fet des de la junta per resoldre aquesta situació: reunions amb la FPT, buscar beques per infants amb NEE que ens han informat que no apliquen a
l’acollida, es va buscar monitors en pràctiques però no va ser possible, s’ha parlat amb l’escola demanant ajuda i ens van dir que no podien per falta de recursos. També es va consultar a l’AFFAC per demanar si havia alguna subvenció i es va enviar instancia al consorci per demanar més hores del vetllador de l’infant amb NEE, ens ho van denegar tot perquè no és horari reglat.
S’informa que hem allargat el segon monitor tot el que hem pogut, controlant els infants que van fixes i els esporàdics.
Es planteja l’opció de fer una activitat homologada en aquest horari perquè aleshores es poden demanar beques. Es parlarà amb l’AEE per preguntar aquesta opció.

5. PRESSUPOSTOS DEFICITARIS AFA : PROPOSTES DE MILLORA.
La Sheila explica que cada any tenim un pressupost deficitari i que sempre falten diners, el cost més gran que tenim és el sou de la Miriam.
La Montse com a tresorera explica totes les coses que s’han pensat per millorar les finances de l’AFA les que hem pensat son pujar la quota, que fa anys que no es puja, o repercutir una quota més elevada a les famílies amb més fills a l’escola.
Es preguntarà a altres escoles com fan el tema de quotes a la reunió de dilluns amb altres escoles.
També es planteja l’opció per captar més famílies de fer algun tipus de campanya perquè les famílies es facin sòcies. Donar visibilitat a la feina que es fa a l’AFA, les comissions, etc.
Es comenta que l’altra manera de reduir el pressupost es reduir les hores de AFA de la Miriam, estem estudiant el contracte per reduir o compactar les hores de la Miriam si és viable.
S’ha consultat si és possible fer obligatori pagar l’AFA a les famílies usuàries del menjador però ens han dit que no és possible.
Es comenta l’opció de fer algun tipus de butlletí o informació per explicar totes les coses que fa l’AFA en el dia a dia per donar visibilitat.
També es comenta que fer les assemblees presencials ajuda a que la gent vagi i participi i la Sheila informa que aquesta és la intenció de cara a futures assemblees.
Es parla també de la importància de penjar cartells informant de l’AFA i la Sheila comenta que a la propera reunió amb la direcció comentarem l’opció de tornar a penjar informació a la vitrina, etc.

6. TRASPÀS REUNIÓ INTERCOMISSIONS
La Clara Edo explica que a la darrera reunió eren molt poca gent i es van parlar unes possibles actuacions per millorar les finances de l AFA.
Es va parlar de la festa de Carnestoltes si es podria vendre menjar o beguda, que a la festa de la primavera es podria vendre llavors o alguna cosa així a l’entrada i per Sant Jordi fer una paradeta de roses o sorteig de llibres i vendre paperetes.
També es va plantejar fer samarretes del Carlit i vendre-les.

7. JORNADA PORTES OBERTES 2022
L’equip directiu ens han convidat a l’AFA a assistir el dimarts 22 a la jornada de Portes Obertes pel nou curs.
En representació de l’AFA Anirà la Montse i la Núria Mur s’ofereix a acompanyar-la.

8. COMISSIÓ FEM XARXA I COMISSIÓ INCLUSIÓ : CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE INCLUSIÓ AMB ALTRES ESCOLES.
Fem xarxa explica que totes les escoles estan a la mateixa situació de falta de recursos en el tema d’inclusió. A la darrera reunió de fem xarxa es va convidar a les comissions de inclusió de les diferents escoles.
Comissió inclusió explica que el decret d’inclusió no penja de cap llei i això fa que estigui coix. Com creuen que aquest problema afecta a tota Barcelona no només al districte s’estan posant en contacte amb les altres coordinadores de Barcelona i fer una mobilització a nivell ciutat perquè no pot ser que els infants amb NEE estiguin a expenses de les AFA.
El pla és anar a Consorci, a l’administració, al síndic, altres entitats que treballen amb gent amb discapacitat i destacar que això afecta a tots els infants, docents i famílies.

9. COMISSIÓ CULTURA : CARNESTOLTES 2022.
Comissió cultura explica que han enviat l’enquesta i han participat un 20% de famílies.
Diumenge 6 de Març serà la festa de carnestoltes al pati de l’escola.
Estan treballant en la comunicació de la festa, es farà un petit concurs i petites coses per que la gent vegi que es tornen a fer coses des de cultura.
Es demanaran voluntaris per organitzar, per la música, etc.
Es plantejaran i acabaran de decidir si la comissió vendrà a la festa menjar i/o beguda.

10. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS : ACTIVITAT PISCINA.
Extraescolars explica que s’han estat movent i estan molt contentes d’informar que han trobat una piscina alternativa pel curs vinent. És el CNAB i hi ha opció amb el mateix dia i horari actual i opció a ampliar el número d’infants sense problema.
La Laia de comissió extraescolars projecta les dades i els preus i les famílies en general es mostren molt contentes amb la proposta.
La Sheila comenta que a nivell contractes que arribi a la junta per fer-ho tot correctament encara que està clar que farem el canvi.
També s’informa que al gener ha sortit a P3 un grup d’anglès amb una acadèmia nova.

11. PRECS I PREGUNTES.
Es comenta si es pot preguntar si a l’espai migdia els infants poden anar junts al pati gran, comissió menjador informa que ja s’ha comentat.
S’informa que les famílies que fan l’extraescolar de Joc Creatiu estan molt contentes amb la gestió que s’ha fet en cas de confinament. Es comenta el tema de consell de delegades, que s’ha convocat una nova reunió i diverses famílies no acaben d’entendre la finalitat. Es tornarà a treure aquest tema de la finalitat del consell de delegades a les reunions junta/escola i a les reunions de consell escolar.

12. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 18 persones (representant 30 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.
La Secretària La Presidenta
Susana Pérez del Estal Sheila Garcia Puig