Actualitat

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 7 de maig de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 12 vots a favor i 6 abstencions (en aquell moment 18 persones a la reunió votant).
2. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA
S’informa que la Sandra, actual tresorera, deixarà el càrrec a final del curs. S’ofereix el càrrec per qui es vulgui presentar com a tresorer/a.
3. CANVI DE BANC
S’informa que el procés de canvi de banc es farà el curs vinent per evitar fer tràmits administratius dos vegades amb la renovació parcial de junta.
4. COMISSIÓ MENJADOR
Cristina, de la comissió menjador explica que des de la tornada de la baixa de la Miriam han detectat que no està anat tot tan fluït com hauria de ser en el temps de menjador. Comenta que la Miriam està fent de monitora de menjador de 6è ja que faltaria una monitor degut als desdoblaments de grups bombolla a infantil i cicle inicial. Des de la comissió es sol·licita pressupost per contractar un monitor per fer les feines que està fent la Miriam durant el període de temps que queda fins a final de curs. L’import pressupostat és de 1287,14€ i es proposa ho pagui l’AFA. Es vota i s’aprova amb el resultat de 11 vots a favor, 9 en contra i 7 abstencions (en aquell moment 27 persones a la reunió votant).
5. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
La comissió d’extraescolars presenta la graella amb la oferta d’extraescolars de cara al curs 2021-22.
S’expliquen les diferents activitats i es comenta que sobre l’activitat de piscina han tingut queixes sobre el preu per l’import que es cobra en concepte de matrícula.
S’ofereix l’opció pel curs vinent pagar igual aquest concepte de matrícula o pagar-lo prorratejats amb les quotes. Es porta a votació. El resultat és que guanya l’opció prorratejada amb 10 vots, 0 vots per l’opció de matrícula inicial i 14 abstencions (en aquell moment 24 persones a la reunió votant).
S’informa que totes les activitats ofertades continuaran a la tarda, no hi haurà extraescolars al migdia i molt possiblement s’oferirà l’acollida de tarda amb Pere Tarrés de P3 a 6è.
S’informa que l’escola ha tornat ha decidir que els infants de p3 no comencin a fer extraescolars fins al gener, però si poden fer acollida de tardes ja al setembre.
Unes famílies expressen la seva disconformitat i no hi troben cap coherència en sí poder fer acollida i no poder fer extraescolars durant el primer trimestre.
6. COMISSIÓ FUTUR I COMISSIÓ FEM XARXA: INSTITUTS.
Comissió futur explica que es va fer un escrit explicant la queixa sobre les adscripcions d’instituts i que en el cas de germans no es fes una moratòria. A la carta es va explicar el criteri de la distància, el tema de la inclusió i la SIEI que si hi ha al Fort Pius però no al
Balmes i la línia més innovadora de l’Angeleta respecte a la resta d’instituts. Es va rebre resposta del Consorci dient que molt probablement la decisió quedarà així i no hi haurà canvis.
La comissió va anar al Consell escolar municipal (CEM) per presentar la mateixa queixa, la resposta que van rebre va ser que ja ens havien donat resposta per escrit i recollien de nou la queixa però actualment estaven molt enfeinats amb les preinscripcions i que aquest no era l’espai per fer queixes d’aquest tipus “més individual”.
La comissió Fem xarxa comenta que en dos reunions s’ha comentat que altres AFA han recolzat al Carlit i que ningú s’ha trobat amb aquesta situació abans.
Es proposa portar la queixa al Síndic de Greuges i fer queixes a nivell individual com famílies, es farà un model de carta per qui vulgui enviar.
La comissió Fem xarxa comenta que tenen pendent una reunió sobre aquest tema amb el Consorci i trauran el tema de nou.
Es proposa també fer una recollida de signatures per adjuntar a la resposta al Consorci.
7. COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS
Comissió entorns escolars explica que algunes famílies van anar al tall que va organitzar la Ramon Llull i va anar molt bé.
Es valora molt positivament el tall del carrer d’avui davant de la nostra escola i que la resposta de les famílies ha estat molt bona. Potser ha estat una mica curt per poder fer més activitats, queda pendent per la propera convocatòria.
Es comenta el “Projecte branques verdes”, la idea és fer uns eixos verds que connectin diferents escoles que convergeixen en eixos de carrers i aprofitar els projectes de “superilla”. Es vota sobre adherir-nos al projecte i s’aprova amb 18 vots a favor i 2 abstencions (en aquell moment 20 persones votant).
8. REMESA COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.
La junta informa que la comissió entorns escolars va demanar un pressupost pel material per fer el tall del carrer de 90,25€ i vam votar com a junta que sí es donava aquest pressupost.
9. PROJECTE PATIS
L’Albert explica el projecte patis que hi ha en marxa de 6 escoles del districte, que ja es va votar i del que vam passar fases quedant primers (Decidim, PAM/PAD).
Ara estem en la fase que es concreta el projecte, l’import a aconseguir al projecte seria de 1.500.000€ a repartir entre les escoles, 250.000€ per escola de pressupost. Entre el 10 i el 20 de juny la ciutadania tornarà a votar i si guanyem, aconseguim aquest pressupost per fer la obra del pati.
10. CUIDA’M 6è
S’informa, per a què consti en acta, que la junta ja ha fet la primera transferència de 1207,50€ dels diners del Cuida’m pel viatge de fi de curs de 6è.
11. PRECS I PREGUNTES
Es realitza una consulta sobre l’import de monitor i projecte del pati.
12. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 45 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila Garcia Puig

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de març del 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit , mitjançant Meet.
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 15 vots a favor i 3 abstencions (en aquell moment 18 persones a la reunió votant).
2. INSCRIPCIÓ VOCALS
S’ofereixen com a vocals de l’AFA l’Albert Pérez i la Clara Queralt, es farà la inscripció com a vocals dels dos.
3. VOTACIÓ PROJECTE PATIS
La Clara Edo fa un breu resum del projecte patis que es va presentar a la reunió anterior i es procedeix a la votació.
S’aprova la votació per unanimitat amb 30 vots a favor (en aquell moment 30 persones a la reunió votant).
S’informa que com a AFA farem difusió del projecte Decidim (PAM/PAD) del qual forma part l’escola Carlit conjuntament amb altres escoles del barri.
4. VOTACIÓ TALLEM ELS CARRERS
La Comissió Entorns Escolars explica la proposta de tallar els carrers propers a l’escola per seguir el moviment d’Eixample Respira i Revolta Escolar.
S’aprova la votació per 24 vots a favor i 7 abstencions (en aquell moment 31 persones a la reunió votant).
5. DECISIÓ COM A AFA SOBRE LES ADSCRIPCIONS A INSTITUTS I ANGELETA FERRER
La comissió Fem Xarxa explica la situació que ja es va informar a la reunió anterior, que han canviat les adscripcions als instituts i s’ha de decidir que fem com a famílies de l’escola Carlit.
Diferents famílies plantegen si és prioritari lluitar per l’adscripció al Fort Pius o lluitar només per l’adscripció a l’Angeleta Ferrer o si és millor poder mantenir totes les opcions. Es comenta també que preocupa a les famílies el tema de la mobilitat per la distància amb els futurs instituts adscrits (poeta Maragall) i per la continuïtat de projecte educatiu. Es proposa sol·licitar una reunió al Consorci perquè ens expliqui la decisió, conèixer els criteris i comentar l’opinió de les famílies del Carlit. Es crea una nova comissió temporal per tractar i seguir aquest tema, la “Comissió Futur”, s’ofereixen com a voluntaris l’Àlex Muñoz, la Blanca Martos, la Carmen Secanella, l’Eva Maria López, la Natàlia Alarcón, la Maria Surgona, la Nerea Bellver i el Jordi Sabaté.
6. COMISSIÓ MENJADOR
La Comissió Menjador explica el pagament i la logística en cas de confinament.
La comissió ha negociat amb l’empresa de menjador i en cas de confinament individual o grupal es tindran dos opcions, la opció que s’agafi serà per tots els dies de confinament:
Opció 1: Anar a buscar el menjar a l’escola, en aquest cas es paga com sempre.
S’haurà de recollir el menjar de 12 a 12:30h per la porta d’emergència, si la persona que va no es pare, mare o tutor/a s’ha de portar l’autorització a tercers que està al blog del menjador de la web de l’AFA.
Opció 2: No anar a buscar el menjar a l’escola. En aquest cas no es paga res.
En tots dos casos i sempre, les famílies han d’avisar a la Miriam si aniran a buscar el menjar o no. Les famílies que no avisin, se’ls cobrarà com una absència normal cada dia. El primer dia de confinament sí es cobrarà com una absència normal, es retornarà la part de matèria prima només.
En els casos de confinament individual es demanarà justificant conforme s’ha fet PCR al CAP.
Aquestes condicions apliquen al confinament grupal a partir de l’1 febrer 2021 i al individual a partir del 22 de març 2021.
7. COLÒNIES
La Sheila informa dels resultats de les respostes de les famílies sobre les colònies.
Finalment aniran 58 infants de 48 famílies (39 de l’AFA i 9 no de l’AFA).
Els participants per cada grup son: Xaloc 8, Garbí 7, Mestral 6, 3er 10, 4rt 17 i 5è 10.
Tindran lloc els dies 21,22 i 23 de maig a la “Casa dels Porxos” a Sau.
Les famílies rebran e-mail amb confirmació, preu exacte i data per la reunió informativa.
8. RECTIFICACIÓ CUIDA’M 5è
Pels Workbooks de 5è l’escola tenia un pressupost de 637,50€ però han trobat un proveïdor amb un preu menor.
Finalment el preu és de 466,83€ i s’ha fet la transferència a l’escola per aquest import, restant del pressupost de cuida’m de 5è.
9. PRECS I PREGUNTES
Jaume Tenes (família nouvinguda) pregunta per la possibilitat de tenir acollida de tarda, s’informa que tradicionalment no ha sortit l’acollida de tarda per falta d’infants a l’activitat.
De cara al curs vinent es tornarà a proposar consultant amb AEE i Pere Tarrés condicions i participants mínims.
Laia pregunta per la extraescolar d’anglès que en aquest moment està aturada ja que presencialment han de ser un grup màxim de 6 infants i en son més apuntats i telemàticament les famílies es donaven de baixa.
La comissió extraescolars comenta que en aquests moments no hi ha novetats.
10. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 34 persones (representant 53 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila G. Puig

General

CASAL D’ESTIU 2021

NORMES DE FUNCIONAMENT ESTIU 2021

El casal es farà sempre que hi hagi un volum total de 40 infants. A l’inici de la jornada, els acompanyaments dels infants podran entrar al recinte de l’escola. Els participants es trobaran amb el seu monitor o monitora de grup al pati. Us demanem que resteu el mínim temps possible per agilitzar el començament de les activitats.
La recollida dels infants al final de la jornada es farà de la següent manera: Casal matí: les famílies hauran d’esperar la sortida dels infants a la mateixa porta de l’escola. Casal de tot el dia: les famílies hauran de recollir els infants al pati de l’escola. Els infants que tornin sols a casa hauran d’haver lliurat l’autorització corresponent, que es pot omplir en el moment de fer la inscripció. Si no s’ha signat aquesta autorització, s’hauran de quedar a la instal·lació fins que els vinguin a buscar. En qualsevol moment podeu demanar autoritzacions a la coordinadora del casal. Cal respectar l’horari d’activitat, els infants no podran sortir abans de casal sense prèvia notificació al coordinador del casal.
Cada infant rebrà una samarreta el primer dia que participi, que haurà de portar necessàriament en les sortides de tot el dia.
El primer dia de cada torn es penjarà a la web (www.ae-eixample.cat) un document informatiu on es detallaran les activitats que es faran, així com el menú de cada dia. Per motius climatològics, les activitats programades es poden suspendre. En aquest cas se’n realitzaran altres d’alternatives i es farà el possible per recuperar, un altre dia, les que s’han hagut de suspendre.
Els infants hauran de portar cada dia:
– Un bidó o cantimplora d’aigua d’ús personal
– Roba i calçat esportiu
– Banyador, tovallola i xancletes
– Gorra i crema d’alta protecció solar

És important que vagin correctament equipats per a desenvolupar les activitats, és per això que es recomana no portar sandàlies, espardenyes, esclops, faldilles, camises….La roba ha d’estar identificada amb el nom i cognoms del infant. En el cas dels més petits cal portar una muda de recanvi, si és necessari. Els infants no podran portar cap tipus de material esportiu ni lúdic , fora d’excepcions
que seran notificades pel monitor/a corresponent. Es recomana no portar objectes de valor (mòbils, rellotges, diners…). En cap cas ens fem responsables de la pèrdua dels mateixos. En les sortides de tot el dia, els infants dinaran de pícnic (se’ls donarà a la instal·lació).
Esta inclòs en el preu de les dues opcions (matí i tot el dia). Els infants que pateixin de cap al·lèrgia o intolerància alimentaria tindran el pícnic adaptat. No administrarem cap tipus de medicació sense la recepta mèdica i l’autorització expressa de les famílies o tutors. Recordeu, per tant, notificar per escrit si el vostre fill/a segueix algun tractament, així com qualsevol important respecte a dietes, al·lèrgies, homeopaties…. Els grups seran de 10 o 15 infants amb un monitor o monitora responsable, recolzat per un monitor o monitora de suport i/o un monitor o monitora especialista en les activitats que així ho requereixin. Els grups estaran formats per edats a fi d’aconseguir la màxima
homogeneïtat. Durant el casal, els avisos, seguint el procediment habitual de l’escola durant el curs, hauran de notificar-se mitjançant una nota que es deixarà a la bústia d’extraescolars. S’intentarà respectar la preferència de grup (sempre que hagi notificat amb la fitxa
d’inscripció). Recordeu que totes les despeses de l’activitat estan cobertes , inclosos els desplaçaments, i per tant els nens/es no ha de portar diners. És important que tots els participants portin esmorzar; recomanem en carmanyoles reutilitzables en lloc de paper d’alumini o plàstic. Aconsellem els entrepans, la fruita i els cereals en lloc de pastissets industrials.
És important que durant tot el casal es faci una utilització adequada dels contenidors i papereres del pati així com els habilitats al menjador (paper, brics i plàstics i orgànics). El segon pagament, per a tots aquells que haureu escollit la modalitat de pagament fraccionat, es durà a terme durant la setmana del 31 de maig al 4 de juny. Es realitzarà un càrrec al mateix compte des d’on es va realitzar el pagament inicial.
Si el participant anul·la la inscripció, se li retornarà el 50% de l’import abonat, sempre que ho notifiqui com a mínim 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Un cop iniciades les activitats del casal l’horari d’atenció serà exclusivament de 8:30 a 9:00 h i de 16:30 a 17:00
Coordinador: Toni Marco/687 925 202
Fora d’aquest horari per a qualsevol aclariment o dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’e-mail: contacta@ae-eixample.cat

Aquesta normativa pot veure’s afectada en funció de la situació epidemiològica envers la Covid-19

 

Programa d’Estiu Escola Carlit

Normativa Escola Carlit

Preus

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 12 DE FEBRER…

A la ciutat de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988, mitjançant Meet.

1.               APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 14 vots a favor i 10 abstencions (en aquell moment 24 persones a la reunió votant).

2.               RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA

Es sol·licita si hi ha voluntaris per renovar parcialment la Junta i cobrir les vacants de Vicepresidència i Vocals.

El Joan Palet es presenta com vicepresident.

Com a vocals es pregunta si algú s’ofereix i s’informa que es tractaria de registrar-se com a tal i assistir a reunions, etc. Es deixa obert perquè a la propera reunió s’ofereixin persones de les diferents comissions.

3.               SUBVENCIONS ANY 2021: PATIS ESCOLARS.

Carol Pujades i Clara Edo expliquen com és la convocatòria a subvencions públiques de l’Ajuntament a les AFA i que des de l’AFA Carlit s’està gestionant per optar a dos subvencions:

Subvenció 1. Projecte per cobrir les despeses 4175€

Amb aquesta subvenció es planteja cobrir les despeses que tenim actualment  (extraescolars, servei menjador, servei acollida, etc.) i que no s’arriben a cobrir amb les quotes de sòcies, activitats que promoguin l’educació en valors i el treball en xarxa, reforç de la comunicació de l’AFA, etc.

Subvenció 2. Projecte PATI

Anteriorment ja havien existit projectes de millora del pati que no van acabar de sortir endavant per tema costos, etc.

Entre varies persones de l’AFA es va pensar com millorar el pati per a què fos més inclusiu i amable pels nens i nenes.

Com l’impediment sempre és el pressupost s’ha intentat trobar una solució demanant una subvenció, estant d’acord amb l’escola i amb el seu compromís de col·laboració.

Es tractaria d’un projecte coordinat i dirigit per una entitat externa, s’ha contactat amb Milanta, Col·lectiu punt 6 i Coeducació i ara mateix existirien dues propostes de treball.

Aquest projecte estaria separat en 4 fases:

Fase 1: analitzar l’espai actual

Fase 2: Reflexions sobre aquest espai per fer una primera diagnosi

Fase 3: Repensar que es vol fer

Fase 4: Valorar i acompanyar el canvi

Al juny sabrem si ens donen la subvenció, i quin import. El màxim son  1660€ i l’AFA hauria d’abonar el 50% restant (1660€). En el cas que no ens donin el total de la subvenció l’AFA haurà de valorar quin import aporta i veure d’on es retalla al projecte.

Es planteja en el cas que no ens donin la subvenció si es podria assumir el projecte amb la col·laboració de pares i mares de l’escola per reduir costos però es recorda també que en altres ocasions han faltat voluntaris per portar endavant les tasques d’aquest tipus.

Es recorda que independentment del projecte del pati que és més a llarg termini es continua insistint al Consorci en la demanda de tendals per tenir ombra al pati i en tapar els forats que contacten amb el parc, per ara sense resposta.

4.               CANVI DE BANC

Des de la junta s’ha valorat que s’ha de fer un canvi de banc per les modificacions que ens fan actualment al compte bancari del Banc Sabadell i les comissions que ens cobren.

S’ha fet una selecció de diferents bancs per comparar les seves característiques i avantatges (BBVA, EVO, Caixabank, Triodos i Caixa Enginyers)

De totes les entitats revisades es planteja el canvi a  Triodos que es l’únic que millora les condicions que actualment tenim amb el Banc Sabadell.

Es comenta que pel tipus d’entitat que és Triodos també es tenen beneficis al demanar subvencions i ser l’AFA una entitat sense ànim de lucre.

Votació: S’aprova amb 24 vots a favor i 3 abstencions (en aquest moment 27 persones a la reunió votant).

5.               COLÒNIES

Des de l’escola s’organitzen colònies a final de cada cicle, encara que aquest no es faran per la situació sanitària actual, i la resta de cursos les famílies s’estaven organitzant per fer colònies.

Es proposa que des de l’AFA es gestionin les colònies dels cursos que no fan normalment organitzades per l’escola.

Es proposa preguntar a l’escola aquest any, de cara a  l’any que vinent, si estarien disposats a fer colònies cada any i, en paral·lel, fer un sondeig a totes les famílies preguntant si no es fan colònies cada any si estarien d’acord en que les gestiones l’AFA de manera estandarditzada pels cursos que no tenen.

Votació: S’aprova amb 16 vots a favor, 3 en contra i 9 abstencions (en aquest moment 28 persones a al reunió votant).

Es comenta que aquestes colònies serien a partir de 1er, en cap de setmana a la primavera i serien en grups bombolla de classes encara que els monitors si serien externs.

6.               COMISSIÓ CUIDA’M 5è i 6è

La Comissió Cuida’m ha decidit que:

A 5è es faran servir els diners pels workbooks de classe. Dels 1750€ que tenien disponibles  637,50€  aniran destinats a la compra dels workbooks. Queda pendent decidir que fan amb els diners restants.

A 6è, com aquest any no poden fer pastissos, ni activitats per recollir diners pel fi de curs, han plantejat fer servir els diners per enviar els infants de colònies i un petit record que acostuma a ser un àlbum . Destinaran l’import íntegre.

7.               COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS: EIXAMPLE RESPIRA

La Comissió Entorns Escolars informa del moviment Eixample respira, plataforma veïnal, sobre el que s’ha estat enviant informació als grups de WhatsApp de les classes.

S’ha creat una web nova d’Escoles en revolta demanant pacificació dels entorns escolars, un projecte més ambiciós del que s’estava fent fins ara.

La comissió proposa si pensem que es podria fer un tall del carrer com a protesta davant del Carlit, a la cantonada de Roger Flor, però que al ser una escola petita s’hauria de valorar bé per tenir participació.

Es proposa afegir-nos amb altres escoles properes per fer mes força i tallar el carrer que correspongui junts.

S’acorda que s’informarà al web de l’AFA i  als grups de WhatsApp de classes i amb cartells on es puguin penjar.

Votació per saber si ens adherim a aquest moviment: S’aprova amb 25 vots a favor, i 3 abstencions (en aquest moment 28 persones a al reunió votant)

Es demana participació ja que a la comissió es necessita gent.

8.               COMISSIÓ FEM XARXA: ADSCRIPCIONS A INSTITUT ANGELETA FERRER. RELLEU COMISSIÓ

La Comissió Fem Xarxa informa que l’institut Angeleta Ferre s’obrirà l’any que ve en barracons a la Escola industrial amb les escoles adscrites Encants i Ramon Llull.

En una reunió amb el consorci es va informar de la modificació en les adscripcions, a partir d’ara cada escola tindrà dos instituts de referència i cada institut rebrà nens de 4 escoles.

L’Eixample passa a dividir-se en tres franges, dreta, esquerra i centre i el Carlit queda al centre amb l’escola Concepció i dues escoles més.

Amb aquesta modificació l’Angeleta Ferrer quedaria fora de la zona del Carlit i quedarien com a instituts adscrits el Jaume Balmes i el Fort Pius.

Com a AFA hem de decidir si ens afecta aquesta modificació i si no ens sembla bé moure’ns com a AFA individual perquè cada escola li afecten les modificacions d’una manera i es mourà pel seus interessos.

Es comenta que com a AFA hauríem de fer pressió i que les maneres de fer-la seria fent cartes al Consorci des de l’AFA i anar a protestar de manera individual com a famílies al Consorci.

Es contemplen les opcions d’esperar a què la coordinadora del moviment fes una proposta conjunta i veure si estem alineats o nosaltres com a escola veure que volem i que podem fer.

Des de la junta es comenta que es traurà aquest tema en la propera reunió amb el consorci.

Sobre la renovació de la comissió la Núria informa que ella deixa la comissió i es demanen voluntaris, s’ofereixen la Clara Queralt, l’Àlex Muñoz i la Sheila Garcia.

També es comenta el tema de la superilla, la comissió informa que la coordinadora ens enviarà la informació, ara mateix ningú del AFA Carlit està anant a les reunions però si algú està interessat pot anar.

9.               COMISSIÓ INCLUSIÓ I COMISSIÓ CULTURA. PROPERES FESTIVITATS

La Comissió d’Inclusió comenta que s’està treballant amb l’escola per les properes festivitats de 8M i 23A, ens aniran informant de les novetats.

10.            PRECS I PREGUNTES

Es comenta com a reflexió per part d’una mare la confrontació entre escoles per motius que s’estan fent servir com a propaganda política, i que en la seva opinió s’hauria de fer una petita denúncia.

11.            ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 45 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

 

Susana Pérez del Estal                                                             Sheila Garcia Puig

General

Comunicació AMPACarlit – Guia de recomanacions alimentàries en l’etapa…

Des de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat, han elaborat una nova versió de la “Guia de recomanacions alimentàries en l’etapa escolar”, on hi ha un canvi en la freqüència de consum d’aliments.

L’alimentació és una ciència que està en constant canvi i a través de l’evidència científica, on els resultats d’estudis científics revelen la salut de la població, s’elaboren estratègies per promocionar la salut.
La tendència alimentària és disminuir el consum de carns i peixos, i augmentar els productes d’origen vegetal com les verdures, hortalisses i llegums.
Ja fa uns anys, l’OMS va emetre un comunicat de l’importància de disminuir el consum de carns vermelles i processades, ja que un elevat consum predisposa a la població a tenir diferents patologies.
Per Arcasa, com a professionals de la Salut, és molt important seguir les recomanacions del departament de salut, s’ha de promocionar la salut dels infants.
Des de l’AFA, entenem l’espai mig dia, com un espai educatiu. A través del plat, proporcionem una educació alimentària als infants.
També des del departament de Salut, es fan inspeccions de sanitat a la nostra cuina, i a més a més fan una valoració dels menús que s’estàn oferint a les escoles. En el cas de no cumplir amb els requisits, s’han de fer modificacions.
Per tot això, a partir del mes de febrer, tindrem uns menús creats per a tots els infants ens els que hi haurà un augment de racions de verdures i una disminució de racions de carn processada. També passarem de tenir més d’un dia de “Lleguminitza’t” al mes (segon plat sigui llegums). I seguirem amb la pasta integral cada quinze dies i dues racions de pa integral a la setmana.
Us adjuntem la nova versió de les recomanacions del Departament de Salut.

Read more “Comunicació AMPACarlit – Guia de recomanacions alimentàries en l’etapa escolar –”